ČADA, Karel. Strategie průmyslového vlastnictví.

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. 340 s. ISBN 978-80-86855-46-2

Původním impulsem k sestavení této příručky byl nedostatek jednotné textové podpory pro již delší dobu vyučovaný předmět „Strategie průmyslového vlastnictví“. V rámci vzdělávacího procesu byl zmíněný předmět koncipován se záměrem zopakovat některé základní informace o jednotlivých průmyslověprávních institutech a zabývat se souvislostmi, zvláštnostmi a možnostmi jejich optimálního praktického použití. Z tohoto pohledu by se publikace mohla stát i pomůckou pro pracovníky, kteří se zabývají ochranou duševního vlastnictví v podnicích, výzkumných institucích a univerzitní sféře.

Širší úvod této publikace směřuje k významu průmyslověprávní ochrany především z hospodářského pohledu a má napomoci k lepší orientaci v rámci široké názorové nabídky současného nazírání na oblast průmyslových práv. Předkládaná publikace se zaměřuje především na podmínky právní ochrany jednotlivých průmyslověprávních institutů s cílem usnadnit správný výběr z řady možností a dosáhnout optimální právní ochrany nových poznatků a tvůrčích počinů.

Předložený text se také zabývá otázkami souvisejícími s pomezím mezi jednotlivými průmyslovými právy a vysvětluje možná řešení této problematiky. Podrobněji se zabývá rozsahem ochrany, ze-jména v případě chráněných technických řešení, a to s ohledem na praktické dopady při kolizních situacích v hospodářském životě.

Snahou autora bylo v obecném pohledu zmapovat také nejdůležitější možnosti zahraniční ochrany jednotlivých druhů průmyslových práv s cílem osvětlit hlavní rozdíly a přednosti možných pří-stupů.

Ve většině případů ponechává stranou otázky procesní a vlastního řízení o jednotlivých přihláškách. Studenti mají dostatek možností získat tyto informace v rámci specializovaných předmětů, a pokud jde o praxi, ta by měla využívat k řešení obtížných otázek podnikové specialisty, patentové zástupce a specializované advokátní kanceláře. Kromě toho je již v současné době dostatek publikací, kde je možné poznatky o jednotlivých typech přihlášek průmyslověprávní povahy a následném procesu načerpat.

Koupit