FIALOVÁ, Helena. Konjunkturní analýza.

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2015. ISBN 978-80-87956-16-8

Konjunkturu pojímáme v tomto učebním textu v jejím nejširším významu jako celkovou hospodářskou situaci.  Nezužujeme ji na vzestupnou fázi konjunkturního cyklu, což je druhý význam slova konjunktura, s kterým se setkáváme. Konjunktura může být podle našeho pojetí příznivá nebo nepříznivá; hovoříme o tom, že se konjunktura zlepšuje nebo zhoršuje, či očekáváme její vzestup nebo pokles. Centrem naší pozornosti je konjunkturní cyklus, zejména s ohledem na délku trvání jednotlivých fází a očekávané body obratu. Konjunkturní analýza se soustřeďuje buď na trhy zboží, nebo teritoria, ať jsou to jednotlivé země, kontinenty, skupiny zemí nebo integrační celky.

Firma obchoduje vždy s partnerem v určitém teritoriu a s určitým zbožím. Proto je konjunkturní analýza nezbytnou podmínkou úspěšné realizace obchodních operací. Úspěch zahraničně obchodní operace závisí do značné míry na schopnosti předvídat vývoj konjunktury v nejbližší budoucnosti.

Všeobecnou konjunkturu světového hospodářství chápeme jako hospodářskou situaci převažující v hlavních světových centrech. Nezřídka se stává, že konjunktura jednotlivých oblastí ve světě je natolik rozdílná, že ji nemůžeme jednotně charakterizovat. Naopak jsou dostatečně známy situace, které se dotkly v různé míře celé světové ekonomiky. Jsou to nezapomenutelné nepříznivé propady hospodářství, jako byla Velká deprese 1929–1933 nebo ropné šoky v 70. letech minulého století, zejména pak Velká recese v letech 2007–2009. Známá jsou i období všeobecně příznivá, jakými byla například 60. léta minulého století nebo začátek 21. století.

Konjunkturní analýza v mezinárodním obchodu využívá rozsáhlou škálu zdrojů. Jsou jimi jak statistické prameny, tak zprávy různých institucí, studie, informace speciálních konjunkturních agentur, zprávy v tisku a v poslední době pochopitelně internetové zprávy. Konjunkturní zprávy poskytují na objednávku různé specializované instituce a analýzu a prognózu vývoje konjunktury země v nejbližším období vypracovávají ekonomická ministerstva i jiné vládní orgány a instituce. 

V konjunkturní analýze mezinárodního obchodu najdou studenti uplatnění pro všechny své poznatky z mikroekonomie. Při realizaci obchodu nelze pochybovat o tom, že platí základní ekonomické zákony, zejména zákon nabídky a zákon poptávky, zákon klesajícího mezního užitku, zákon klesajících mezních výnosů atd. Student musí prakticky aplikovat pravidlo porovnání výnosu a nákladů při pečlivém zvažování rizika každé obchodní operace. Subjekty obchodních operací jsou jednotliví výrobci nebo spotřebitelé, kteří usilují o maximalizaci svého zisku (nebo minimalizaci nákladů) či maximalizaci spotřebitelského užitku (nebo minimalizaci spotřebitelského rozpočtu).

Koupit