HALÍK, Jaroslav; FIALOVÁ, Helena. Strategie vstupu firem na zahraniční trhy

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-51-9

Odborná monografie s názvem Strategie vstupu firem na zahraniční trhy vznikla jako výstup vědecko-výzkumného záměru Výzkum mezinárodních ekonomických vztahů 2016–2020 (VVZ 34-10), který je realizován pod vedením prof. Ing. Václava Kubišty, CSc.

Cílem monografie je kompletní zpracování problematiky vstupu firem na zahraniční trhy a poukázání na měnící se podmínky v oblasti mezinárodního podnikání, kdy propojení národních trhů v jeden globální celek přináší vznik nových struktur a způsobů řízení firem.

Autoři si kladou tyto ústřední výzkumné otázky:

  • Proč je proces internacionalizace firem nezbytný pro jejich fungování v globální ekonomice?
  • Jak fungují mezinárodní dodavatelsko-odběratelské vztahy a jaký mají význam pro řízení firem?
  • Jakou roli v současném mezinárodním obchodu hraje vývoj konjunktury a ekonomických cyklů, uplatnění fiskálních a monetárních nástrojů a zahraničněobchodní politika?
  • Jaké jsou zákonitosti a ovlivňující faktory vývoje, výroby a prodeje zboží na průmyslových trzích a na trzích spotřebních? Jaké mikro- a makroekonomické konsekvence z toho vyplývají?
  • Jakou strategii a formu vstupu na zahraniční trhy může zvolit firma, která prochází procesem internacionalizace?
  • Jak se liší formy vstupu na zahraniční trh v oblasti výroby, obchodu a služeb? Jaká jsou rizika, ale též příležitosti doprovázející jednotlivé formy vstupu?
  • Jak lze využít poznatky a zkušenosti v dané oblasti z domácích a zahraničních zdrojů?

Autoři monografie Jaroslav Halík a Helena Fialová byli vedeni snahou odpovědět na tyto výzkumné otázky formou odborných analýz a formulací závěrů tak, aby byly přímo využitelné v praxi. Jejich příjemcem je prioritně podniková sféra, nicméně autoři se domnívají, že text je využitelný i pro vzdělávací účely na vysokých školách ekonomického zaměření a pracovištích státní správy od komunální, až po centrální úroveň.

Koupit