HEBLTOVÁ, Ivana. Evropský soudní systém.

1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2010. 221 s. ISBN: 978-80-86855-62-2

Předkládaná publikace je výsledkem realizace vědecko-výzkumného záměru realizovaného v rámci doktorského studia na Ústavu právní ochrany průmyslového vlastnictví a Katedry průmyslového práva na Metropolitní univerzitě Praha. Cílem tohoto záměru bylo vytvořit stručnou učební pomůcku pro výuku předmětu „Evropský soudní systém“, přednášeného na této univerzitě v rámci magisterského studia oboru „Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví“. 

Po zkušenostech s výukou tohoto předmětu v minulých letech jsme došli k závěru, že by publikace, která má sloužit pro přípravu studentů, měla obsahovat i část, která se bude věnovat základům obecného evropského práva. Neboť ne všichni studenti, kteří nastupují do tohoto magisterského studia z jiných bakalářských oborů, mají dostatečné znalosti o evropském právu na takové úrovni, aby to vytvářelo dostatečný základ pro další studium tohoto předmětu, věnujícího se již evropskému soudnictví. Proto je velmi účelné zařazení samostatné kapitoly o základech obecného evropského práva, která pojednává o právním systému Evropské unie a o pramenech evropského práva. Systematicky se probírají zdroje primárního práva, včetně rozboru pojmů zřizovacích smluv, přístupových smluv, mezinárodních smluv a všeobecných právních zásad a zvykového práva. V odstavcích věnovaných zdrojům sekundárního práva se věnuje pozornost významu nařízení, směrnic, doporučení, stanovisek, soudcovského práva a judikatuře Evropského soudního dvora – s těmito pojmy pak studenti přicházejí při dalším studiu běžně do styku. Samostatný odstavec se věnuje principu přímého účinku a přímé použitelnosti evropské normy.

Kapitoly předkládané publikace, které se věnují soudnímu systému Evropské unie, struktuře a složení Soudu prvního stupně – Tribunálu, vztahu práva Evropské unie a vnitrostátního práva a Lisabonské smlouvy k Soudnímu dvoru Evropské unie, vytvářejí dostatečný základ pro pochopení dané problematiky. 

Pro daný studijní obor „Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví“ je velmi prospěšné zařazení samostatné kapitoly o evropském soudním systému v oblasti práv k průmyslovému vlastnictví. Tato část publikace navazuje na její předchozí obecné části a zabývá se evropským a národním soudnictvím jak v oblasti ochranných známek, tak v oblasti patentů. Má vazbu i na další předměty přednášené na Metropolitní univerzitě Praha v rámci této magisterské, ale i bakalářské specializace. Zpracování této části publikace je velmi záslužné, neboť absolventi tohoto studia s otázkami probíranými v této kapitole přijdou velmi často v praxi do styku. Zejména pokud jde o sporná řízení o ochranných známkách před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu ve španělském Alicante a o soudní řízení před národními soudy, před evropským Soudem prvního stupně – Tribunálem. Není bez významu i zařazení odstavců o správním a soudním řízení v České republice, včetně správních a soudních prostředků vymáhání práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví.

Součástí předkládané publikace jsou i přílohy, které zahrnují zejména nejvýznamnější rozsudky Soudního dvora Evropské unie, které dotvářejí principy a zásady evropského práva v oblasti práv k duševnímu vlastnictví. Tyto přílohy na praktických příkladech dávají čtenářům možnost porovnávat obecné zásady evropského práva s jejich aplikací v rozhodovací praxi.

Koupit