HORVÁTHOVÁ, Zuzana; ABRHÁM, Josef. Systémové změny sociální politiky v zemích EU

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press a Libri, 2017. ISBN 978-80-87956-68-7

Evropský integrační proces se neustále prohlubuje. Komplexní integrační projekty jednotného vnitřního trhu a měnové unie doplňuje soustava politik EU. Postup koordinace jednotlivých hospodářských, sociálních a strukturálních politik je však stále diferencovaný. Sociální politika patří mezi oblasti, kde sdílejí kompetence Evropská unie a jednotlivé země. Každý členský stát Unie má vybudován vlastní systém sociální politiky, který vychází z finančních možností, historických tradic a životních hodnot obyvatel. Stejně tak je tomu v případě dílčích částí sociální politiky (nemocenského pojištění, důchodového zabezpečení, rodinné politiky apod.). Koordinace na úrovni EU se týká zejména pravidel, která ovlivňují fungování volného pohybu pracovníků a osob v rámci jednotného vnitřního trhu. Je založena na prosazování základních principů ve vymezených oblastech (rovného zacházení s migrujícími osobami, rovného nakládání s dávkami, příjmy apod.).

Cílem této publikace je objasnit principy fungování sociální politiky Evropské unie a zhodnotit rozdíly v nastavení sociálních modelů a systémů sociálních politik v jednotlivých členských zemích.

Metodologická stránka řešení zvoleného tématu vychází z kombinace kvalitativních a kvantitativních metod. Nastavení a fungování systémů sociálních politik Evropské unie a členských zemí je objasněno na základě odborných pramenů a legislativních dokumentů. Kvantitativní analýza empirických statistických údajů byla využita v případě hodnocení indikátorů trhu práce, výdajů sociálních systémů a mezinárodní migrace.

Koupit