JAKL, Ladislav a kol. Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2018. ISBN 978-80-87956-84-7

Předkládaná kolektivní monografie představuje výsledky tvůrčí práce specialistů Katedry průmyslového vlastnictví a Ústavu právní ochra­ny duševního vlastnictví Metropolitní univerzity Praha i externích specialistů. Příspěvky byly zaměřeny na vývoj v oblasti právní ochra­ny duševního vlastnictví, který nastává v uplynulých letech. Vedle příspěvků, které se zaměřily na vývoj v oblasti průmyslových práv, jako jsou oblasti právní ochrany technických řešení a práv na ozna­čení, jsou uváděny i výsledky z oblasti autorských práv. Mimořádná pozornost je věnována i změnám v právní úpravě duševního vlast­nictví ve Slovenské republice. Nejsou pominuty ani otázky týkající se práce moderních patentových a známkových zástupců. Všechny dané otázky jsou v příspěvcích řešeny nejen z pohledu národního záko­nodárství, ale i z hlediska mezinárodního, zejména z hlediska úprav v rámci Evropské unie.