JAKL, Ladislav. Duševní vlastnictví a jeho právní ochrana

2. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017. ISBN 978-80-87956-50-2

Publikace se zabývá otázkami spojenými s právní ochranou duševního vlastnictví při podnikání jak z hlediska vnitrostátního, tak z hlediska mezinárodních obchodních vztahů. Vychází z principů právní ochrany, zakotvených v mezinárodních smlouvách, jimiž je Česká republika vázána, a navazuje na ně vysvětlením právních úprav obsažených v národní legislativě. První části této publikace se zabývají právní ochranou předmětů průmyslového vlastnictví, tedy vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek, označení původu a zeměpisných označení. Samostatná část je věnována systémům řízení o udělování a udržování průmyslověprávní ochrany. Neponechávají se stranou otázky ochrany obchodního jména, nekalé soutěže, účinků udělených průmyslověprávních ochran a omezení těchto účinků. Pozornost se věnuje i smluvním vztahům v oblasti průmyslových práv, zejména licenčním smlouvám, smlouvám na know-how a franšízovým smlouvám. Pro podnikatelskou oblast mají důležitý význam kapitoly publikace, které se zabývají systémy řízení o udělování a udržování průmyslověprávní ochrany a rozborem podmínek pro její získání. Další části publikace se zabývají otázkami autorskoprávní ochrany a jejího významu pro podnikatelskou sféru. Mimořádná pozornost se věnuje právní ochraně klasických autorských děl, právní ochraně počítačových programů, databází a sborníků, fotografických a architektonických děl a audiovizuálních děl. Řeší se otázky vzniku, obsahu a autorství k dílu. Podstatné části se zabývají osobnostními a majetkovými právy autora, včetně smluvních a zákonných licencí v autorskoprávní oblasti. Předkládaná publikace neponechává stranou ani zaměstnanecká díla, díla na objednávku, soutěžní díla a práva výkonných umělců. Společné pro průmyslověprávní i autorskoprávní oblast jsou otázky uplatňování těchto práv a působnost orgánů působících v této oblasti.

Koupit