JAKL, Ladislav, ed. Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví.

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2012. 163 s. ISBN 978-80-86855-87-5

Předkládaná publikace ve formě kolektivní monografie obsahuje výsledky tvůrčí práce vysokoškolských učitelů a odborníků z praxe, které se zabývají ustanoveními dotýkajícími se oblasti práv k duševnímu vlastnictví, obsažených v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., který nabývá účinnosti od 1. ledna 2014.

Jelikož nový občanský zákoník obsahuje celou řadu ustanovení, která ovlivní i celou oblast práv k průmyslovému a ostatnímu duševnímu vlastnictví, je namístě se v předstihu zabývat jak teoretickými, tak i praktickými otázkami, které bude nutno po nabytí účinnosti tohoto zákoníku řešit. Metropolitní univerzitě Praha, která mezi svými studijními obory zahrnuje i bakalářské studium oboru „Průmyslové vlastnictví“ a v magisterském a doktorském studijním oboru „Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví“ a která je i vědeckovýzkumným pracovištěm v této oblasti, se podařilo vytvořit tým odborníků, kteří v rámci své tvůrčí práce připravili výstupy, které odbornou veřejnost nepochybně zaujmou. Řešení závažných otázek v předkládané publikaci bude mít nepochybně další vývoj, zejména po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a po ověření teoretických řešení v praxi. Je předpoklad, že se Metropolitní univerzita Praha bude snažit vytvářet řešitelské kolektivy, zejména v rámci činnosti svého Ústavu právní ochrany průmyslového vlastnictví.

Koupit