JAKL, Ladislav, ed. Právní ochrana duševního vlastnictví při podnikání: soubor vědeckovýzkumných statí.

1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2011. 221 s. ISBN 978-80-86855-71-4

Příspěvek poskytuje celkový přehled o předmětech průmyslového a jiného duševního vlastnictví, které je třeba při podnikatelské činnosti brát v úvahu. Mezi tyto předměty průmyslového vlastnictví zahrnuje zejména vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení. Neponechává stranou ani oblast autorskoprávní ochrany. Vychází z historického vývoje v oblasti práv k duševnímu vlastnictví a zabývá se i mezinárodními úmluvami, které značně ovlivnily harmonizaci právních úprav v této oblasti a které vyústily v integrační aktivity a vytváření regionálních seskupení. Uvádí se přehled možností ochrany technických řešení patentem a užitným vzorem pň podnikatelské činnosti národní, mezinárodní a regionální cestou, zejména cestou evropského patentu a Smlouvy o patentové spolupráci-POT. U ochranných známek a průmyslových vzorů se věnuje pozornost přihlašování u úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu — OHIM formou komunitami ochranné známky a designu. Z hlediska obchodního zákoníku je stručně zmíněna i problematika ochrany firemního jména. V oblasti podnikání je zdůrazněna důležitosti ochrany autorských práv ve vztahhu k běžným autorským dílům, ale i k počítačovým programům, databázím, sborníkům a zaměstnaneckým dílům. Závěrečná část příspěvku je věnována pozornost licenčním a podobným, zejména franšízovym smlouvám, které mají pro podnikatelskou činnost mimořádnou důležitost.

Koupit