JAKL, Ladislav; JANSA, Václav. Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví.

2. vyd., přeprac. a dopl. Praha : Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2010. 269 s. ISBN: 978-80-86855-65-3

Publikace má za úkol seznámit čtenáře s obecnými zásadami právní ochrany technických řešení, jako jsou vynálezy, užitné vzory nebo topografie polovodičových výrobků, a dále průmyslových vzorů a práv na označení.

Cílem publikace je poskytnout rámcový přehled o vývoji a obecně respektovaných úpravách právní ochrany předmětů průmyslového vlastnictví u nás i ve světě. Při výkladu se tam, kde je to účelné, vychází z právní úpravy, která je v současné době platná v České republice, neboť ta je čtenářům blízká a na jejím základě pak mohou snáze doplnit své znalosti o principy, které jsou uplatňovány v jiných zemích.

Publikace se nejprve věnuje rozboru pojmu vlastnictví obecně a pojmům průmyslového a duševního vlastnictví. Nebyl pominut vztah průmyslověprávní ochrany a autorskoprávní ochrany, neboť v praxi se někdy těmto rozdílům nevěnuje dostatečná pozornost.

Dále je popsán vývoj v českých zemích a vývoj v oblasti mezinárodních smluv. Rovněž je zmíněn i význam průmyslověprávní ochrany pro podnikání a mezinárodní obchod.

Při popisu mezinárodních smluv jsou zdůrazněny především ta jejich ustanovení, která jsou závazná pro jejich členské země a kterými jsou tyto členské země povinny se řídit při přijímání a vyřizování přihlášek se žádostí o získání právní ochrany a při uplatňování těchto práv. Vzhledem k vývoji, který nastal koncem dvacátého století a počátkem století jednadvacátého, je další část publikace věnována zásadám, které pro danou oblast vyplynuly zejména z Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a ze smluv o patentovém a známkovém právu.

Významná část publikace je věnována rozboru základních principů ochrany průmyslového vlastnictví, které byly založeny Pařížskou úmluvou na ochranu průmyslového vlastnictví a dalším principům, které byly v návaznosti na Pařížskou úmluvu rozvíjeny v průběhu dvacátého století. A to rozboru jak těch, které jsou aplikovány při získávání průmyslověprávní ochrany, tak těch, které v posledních letech nabývají na významu, to je především z hlediska prosazování práv z již poskytnutých právních ochran.

Další podstatná část publikace je věnována systémům řízení o poskytování a udržování průmyslověprávní ochrany. Závěrečná část se pak věnuje otázkám zastupování při získávání průmyslověprávní ochrany a při jejím prosazování a patentovým a známkovým informacím.

Principy právní ochrany průmyslového vlastnictví, které jsou v práci vysvětlovány, si čtenáři mohou konfrontovat s odpovídajícími ustanoveními Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, jejíž plné znění je uvedeno v příloze k této práci.

Při koncipování této publikace se vycházelo z toho, že jejím primárním účelem je poskytnout čtenářům vědní podklad, který jim umožní lépe pochopit literaturu z oblasti práv k průmyslovému vlastnictví, která se bude zabývat více do hloubky otázkami z tohoto oboru.

Koupit