JAKL, Ladislav a kol. Logické postupy při práci s vynálezy, vzory a označeními

2. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017. ISBN 978-80-87956-46-5

Publikace se zabývá aplikací obecných zásad formální logiky na práci s vynálezy, objevy, vzory a označeními, tedy na oblast průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Klade si za cíl vytvořit vědní základ pro snadnější pochopení logických postupů při rozboru platných právních norem v této oblasti a postupů, které se aplikují při hodnocení předmětů průmyslového vlastnictví, zejména technických řešení z hlediska možnosti jejich právní ochrany. Při zpracování této publikace se proto vycházelo ze snahy aplikovat obecné zásady logikapojmu a užívané logické postupy, jako je analýza, syntéza, abstrakce, zevšeobecnění, porovnání, dělení a klasifikace, na postupy při práci s vynálezy, objevy, užitnými vzory a průmyslovými vzory, ochrannými známkami a označeními původu a zeměpisnými označeními. A to jak na postupy při vlastním dokončování vědeckovýzkumných a vývojových prací, tak na postupy při zpracování podkladů pro jejich přihlášení k právní ochraně. Rovněž tak i na aplikaci logických postupů při řízení o již udělených průmyslově právních ochranách. Publikace obsahuje i řadu příkladů, které blíže objasňují probíranou látku, tak i příkladů popisů a nároků na ochranu vynálezů a užitných vzorů.

Koupit