JAKL, Ladislav. Metodologie vědy a výzkumu se zaměřením na oblast práv k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2015. ISBN 978-80-87956-24-3

Předložená publikace je koncipována jako podklad pro přípravu výstupů vědecko-výzkumných prací, řešených na základě vyhlašovaných a zadávaných vědecko-výzkumných úkolů. Například vyhlašovaných soutěží, grantů a vědecko-výzkumných záměrů. Rovněž tak při uskutečňování kvalifikačních prací na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studiu a při předkládání prací pro rigorózní řízení. Uvádí postupy při analýze předmětu zadané práce a při stanovení očekávaného předpokladu jejího řešitele ve formě hypotézy. Hypotéza či stanovené hypotézy se v průběhu řešení úkolu potvrzují či popírají. Při řešení úkolu se vychází z obecně vědních metod, které jsou užívány v oblasti vědy. Mezi ně se zahrnuje indukce a dedukce, analýza a syntéza, abstrakce, zevšeobecnění, porovnání, analogie, kasuistika a dělení a klasifikace. Tyto logické postupy řešení vědecko-výzkumných prací jsou aplikovány na příkladech z oblasti právní ochrany předmětů duševního vlastnictví. Obecné zásady jsou pak v předložené publikaci prezentovány v samostatné kapitole o řešení vědecko-výzkumného úkolu a je uveden i příklad osnovy jeho řešení. Předkládaná publikace se zabývá i prezentací dosažených výsledků ve formě textových vyjádření, jako jsou vědecké a odborné články, výzkumné zprávy, monografie, učebnice, závěrečné školní a kvalifikační práce, disertační a habilitační práce a práce předkládané v rámci rigorózního řízení. Pozornost se věnuje i přednáškám a sborníkům z konferencí. Vzhledem k tomu, že je práce orientována i na oblast práv k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví, zabývá se závěrečná kapitola i přípravou podkladů pro přihlášení předmětů průmyslového vlastnictví k jejich právní ochraně na základě dříve uvedených zásad, za využití logických metod při řešení tohoto úkolu a při definování nároků na ochranu vynálezů a užitných vzorů. 

Koupit