JAKL, Ladislav. Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví.

2. upr. roz. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. 248 s. ISBN: 978-80-86855-52-3

Předkládaná publikace se zabývá národními, mezinárodními a regionálními systémy právní ochrany průmyslového vlast-nictví. Úvodní části publikace se zabývají vývojem právní ochrany průmyslového vlastnictví na území České republiky, jeho významem pro podnikání a mezinárodní obchod a vyme-zením pojmů průmyslového vlastnictví a evropského systému v této oblasti. Podstatná část práce se věnuje právní ochraně jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví. Na prvním místě je to právní ochrana technických řešení na úrovni vynálezů, užitných vzorů a topografií polovodičových výrobků. Probírají se nejen podmínky pro udělení právní ochrany na tato řešení, ale i otázky práva na ochranu, doby platnosti jednotlivých ochran a účinky ochrany. Mimořádná pozornost se věnuje uzavírání licencí ve světle nového občanského zákoníku, který nabyl účinnosti od 1. ledna 2014. Publikace se zabývá i právní ochranou průmyslových vzorů, nových rostlinných odrůd, zlepšovacích návrhů a know-how. Pozornost se věnuje i právní ochraně označení jejich zápisem do rejstříku ochranných zná-mek, označením původu výrobků a zeměpisných označení, včetně právní ochrany všech těchto označení v rámci Evropské unie. Samostatné části se zabývají porušováním práv k průmyslovému vlastnictví a jejich uplatňováním soudní a jinou cestou. Závěrečná část předkládané publikace je věnována mezi-národním systémům právní ochrany průmyslového vlastnictví, včetně regionálních systémů.

Koupit