JAKL, Ladislav. Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví.

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. 244 s. ISBN: 978-80-87956-01-4

Kolektivní monografie, která je čtenářům předkládána, je výsledkem původní tvůrčí práce kolektivu autorů, který pro vytvoření této publikace získal Ústav právní ochrany duševního vlastnictví Metropolitní univerzity Praha. Tento kolektiv, jehož někteří členové se již v roce 2012zúčastnili na vytvoření a vydání publikace o názvu „Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví“, byl rozšířen o další význačné pracovníky z oblasti práv k duševnímu vlastnictví. Do takto rozšířeného tvůrčího kolektivu, se vedle vlastních pracovníků podařilo získat vynikající specialisty z Právnické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomou-ci, z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a pracovníky, kteří pracují ve veřejné správě, jako patentoví zástupci a pracovníci advokacie.

Předkládaný výstup vědeckovýzkumné práce těchto specialistů navázal na výzkumné práce, jejichž výsledky byly již dříve obsaženy ve shora uvedené publikaci. Oproti té se výsledky dosažené o dva roky později, tedy poté, kdy nový občanský zákoník nabyl účinnosti od 1. ledna 2014, mohly opírat i o první teoretické práce, zkušenosti a diskuze realizované po zavedení tohoto občanského zákoníku. Podařilo se tak tomuto tvůrčímu kolektivu vytvořit ucelenou teoretickou monografii, která vychází i z dosud získaných poznatků z praxe. Každý z předkládaných příspěvků se zaměřuje na některou oblast nového občanského zákoníku. Vedle základních otázek, jako je teoretický rozbor pojmu nehmotných věcí, který je v novém občanském zákoníku frekventován, se příspěvky zabývají vlivem nové právní regulace na to, jak bude ovlivněna sféra veřejnoprávní, dědění duševního vlastnictví, oblast držby informací a problematika lhůt a dob ve smyslu ustanovení nového občanského zákoníku. Jsou podrobně analyzovány skutkové podstaty nekalé soutěže, ve srovnání s dřívěj-ším stavem podle již neplatného obchodního zákoníku. V dalších příspěvcích se analyzuje problematika průmyslověprávních i autorskoprávních licencí, se zaměřením na typové smlouvy, ale i na smlouvy jiné, které byly známy jako smlouvy nepojmenované (inominátní). Pro teorii i praxi je přínosný i příspěvek o oceňování duševního vlastnictví a příspěvek o změnách vybraných předpisů v souvislosti s vydáním nového občanského zákoníku.

Koupit