JAKL, Ladislav. Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví - Repetitorium.

3. přeprac. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2011. 166 s. ISBN 978-80-86855-63-9

Předkládaná publikace si klade za cíl poskytnout čtenářům souhrnný, stručný přehled o oblasti ochrany práv k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví. Tomuto účelu byla podřízena i forma této učební pomůcky, sledující stručné a heslovité vyjádření věcné náplně projednávané látky.

První část této publikace se týká oblasti autorských práv v rozsahu u nás platného autorského zákona a práv s autorským právem souvisejících, zejména práv výkonných umělců, práv výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, práv rozhlasového nebo televizního vysílatele, práv pořizovatelů databází aj.

Další části se týkají průmyslových práv, která obsahují práva   k vynálezům, průmyslovým vzorům, užitným vzorům, topografiím polovodičových výrobků, zlepšovacím návrhům a novým odrůdám rostlin. Mezi průmyslová práva se řadí i tzv. práva na označení, zahrnující ochranné známky, označení původu zboží a firemní (obchodní) jméno.

K právům průmyslovým pak bylo v této publikaci přiřazeno i obchodní tajemství, know-how, goodwill a dále i právní metody transferu zboží a technologií.

Aby byl úvod do práv k průmyslovému vlastnictví pokud možno ucelený, byly do této publikace zahrnuty i odpovědi na otázky týkající se Úřadu průmyslového vlastnictví, patentové literatury, rešerší, patentových zástupců a mezinárodních vztahů a vývoje v této oblasti v souvislost přístupem České republiky k Evropské unii.

Z hlediska usnadnění zvládnutí podstatných základních znalostí o stavu práv k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví byla v textu této publikace zvolena forma uvádění pouze základních hesel k dané problematice, kterážto forma se v posledních letech plně osvědčila. Předpokládá se však, že si čtenář, resp. posluchač při studiu bude text doplňovat vlastními poznámkami a doplňky. Získané znalosti pak mají vytvořit základ pro další hlubší studium literatury a odpovídajících předpisů, které je třeba při studiu mít vždy po ruce. Proto se v závěru této publikace uvádějí odkazy na základní literaturu a odpovídající právní normy, včetně norem evropských.

Tato stručná publikace vychází ze stavu legislativy platné ke konci roku 2010. V odpovídajících částech publikace se klade větší důraz na otázky spojené s harmonizací naší legislativy s legislativou evropskou v oblasti práv k duševnímu vlastnictví, k nově uzavíraným mezinárodním smlouvám a k členství České republiky v Evropské unii.

Koupit