JAKL, Ladislav. Právní ochrana vynálezů a užitných vzorů; vypracování jejich popisů a nároků na ochranu.

2. akt. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2011. 279 s. ISBN: 978-80-86855-74-5

Publikace se zabývá otázkami právní ochrany vynálezů a užitných vzorů. V její první části je prováděn rozbor právní ochrany vynálezů patentem z hlediska platných právních předpisů. Podrobně se rozebírá požadavek novosti, úrovně řešení a průmyslové využitelnosti. Zvláštní pozornost se věnuje specifickým otázkám patentovatelnosti  biotechnologických vynálezů a počítačových programů a obchodních metod. Rozebírá se i otázka práva na patent a podnikových vynálezů. Samostatná část se věnuje době platnosti patentu a jeho účinkům. Pro podnikatelskou sféru jsou zajímavé části publikace věnované pojmu využívání vynálezu chráněného patentem, vyčerpání práv z patentu, omezení účinku patentu, smluvním a nuceným licencím, převodům patentů, spoluvlastnictví k patentům a možnostem zrušení patentu. V další části se pak rozebírají možnosti přihlašování vynálezů tak zvanou národní cestou u jednotlivých úřadů průmyslového vlastnictví, mezinárodní cestou na základě Smlouvy o patentové spolupráci  a cestou regionální, zejména prostřednictvím evropské nebo evroasijské patentové přihlášky. Věnuje se pozornost i připravovanému patentu Společenství a Londýnské dohodě o překladech evropských patentů. V rámci úvah o možnostech právní ochrany se probírají otázky související s prováděním rešerší na stav světové techniky a analýzy daného řešení z hlediska ochrany jeho podstatných znaků. Podstatné části publikace jsou věnovány metodice definování patentových nároků na ochranu jednotlivých druhů vynálezů a vypracování přihlášky vynálezu, zejména pokud jde o formulování jednotlivých částí popisu vynálezu. Včetně formální úpravy popisu vynálezu, anotace, výkresů a žádosti o udělení dodatkového osvědčení na léčiva a přípravky na ochranu rostlin.

Druhá část publikace je věnována právní ochraně technických řešení užitným vzorem. Jelikož je tato forma právní ochrany technických řešení výhodná zejména pro malé a stření podnikatelské subjekty, rozebírají se v potřebné míře jednotlivé kroky řízení o zápisu užitného vzoru do rejstříku zápisného úřadu, včetně specifických otázek oproti možnostem patentové ochrany. Popisuje se i možnost souběžné ochrany řešení patentem i užitným vzorem.

Pro přihlašovatele má mimořádný význam poslední část publikace, v níž se uvádějí příklady popisů vynálezů a užitných vzorů, včetně jejich patentových nároků a nároků na ochranu u užitných vzorů. Zde uváděné příklady jsou voleny tak, aby vyčerpaly co nejširší okruh technických oblastí, které se při podávání přihlášek vyskytují. Jsou zde příklady z tuzemské praxe i praxe evropské. Mezi přílohy publikace byla zařazena nejnovější Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádost o udělení dodatkového ochranného osvědčení a přihlášky užitného vzoru a nejčastěji užívané formuláře pro přihlašování vynálezů a užitných vzorů.

Koupit