JENERÁL, Emil. Evropský a eurasijský patentový systém.

1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 272 s. ISBN 978-80-86855-73-8

Evropský patentový systém lze chápat ve dvojím smyslu. V širším – jako systém právní ochrany vynálezů v evropských státech, zahrnující jak jednotlivé národní patentové systémy, tak i systémy mezinárodní, resp. regionální, a v užším smyslu – jako systém právní ochrany vynálezů opírající se převážně jen o úmluvy, smlouvy či dohody uzavřené mezi evropskými státy, jejichž cílem je unifikace národních patentových systémů, centralizace procesu udělování patentů pro více států a zajištění jednotného uplatňování takto získaných práv v jednotlivých zemích či integračních seskupeních evropských zemí.

Cílem tohoto pojednání je seznámení s evropským patentovým systémem v užším smyslu, i když mezinárodní, resp. regionální patentové systémy jsou s národními patentovými systémy natolik propojeny, že je ve skutečnosti zcela odděleně pojednat ani dost dobře nejde. Jak národní tak mezinárodní, resp. regionální patentové systémy se totiž neustále vyvíjejí a jejich vzájemný vztah lze tak přirovnat k ,,mořskému přílivu a odlivu“, tedy k neustávajícímu procesu vzájemného obohacování, sbližování, přenosu praktických zkušeností atp.

Koupit