JIRÁK, Jan; Pavličková, Helena a kol. Média pod lupou: mediální výchova jako téma celoživotního vzdělávání.

1. vyd. Praha: Powerprint, 2013. 187 s. ISBN 978-80-87415-70-2

Publikaci, jež je výstupem projektu r. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0112 nazvaného Zvyšování mediální gramotnosti v ČR v rámci programu Investice do rozvoje vzdělání, jsme rozvrhli do osmi kapitol. V nich se postupně soustřeďujeme na některé důsledky existence masových a síťových médií pro náš každodenní život i pro dlouhodobý chod společnosti – pozornost věnujeme vývoji masových médií, psychologickým aspektům užívání internetu, problematice dětí jako specifické skupiny uživatelů médií, vlivu digitalizace na novinářské povolání, vztahu médií, sportu a zábavy a dopadům reklamy, roli tzv. celebrit a vztah médií a jazyka. Naší snahou bylo vytipovat takové oblasti, které mají zcela nebo téměř zcela celospolečenskou platnost, dotýkají se prakticky kaž-dého z nás, a mohou tedy sloužit jako vhodné východisko pro formování úvah o obrysech mediální andragogiky. Velká pozornost se tu pochopitelně věnuje právě vztahu médií a dětí, protože zvládnutí tohoto vztahu je významnou součástí výchovy k rodičovství. Celek, který by asi snesl označení „tematické kapitoly z mediální andragogiky“, rozhodně nikdy neaspiroval na to, aby byl vyčerpávající syntézou (to ostatně nedovolovala ani povaha projektu), ale snaží se alespoň naznačit tematickou šíři mediální výchovy pro dospělé a možný směr dalšího vývoje mediální andragogiky nejen v obecné, ale i aplikované rovině.