12/02/2014 - Rešeršní systémy průmyslově právních informací

Účastníci konference "Rešeršní systémy průmyslově právních informací", která se konala v budově MUP na Žižkově 12. 2. 2014, byli seznámeni s významem průmyslově právních rešerší, jejich hlavními druhy a možnostmi provádění.

Jednalo se především o rešerše na stav techniky, na jméno, patentové rodiny a právní stav. Z volně přístupných rešeršních databází byly představeny národní databáze patentů a užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek - tzv. rešeršní trojrozhraní, které obsahuje nejenom národní známky, ale také mezinárodní známky platné na území České republiky a známky Evropské unie. Ze zahraničních zdrojů byly představeny databáze Evropského patentového úřadu Espacenet (obsahuje přes 80 mil. patentových dokumentů z téměř 90 zemí), Světové organizace duševního vlastnictví ROMARIN (mezinárodní ochranné známky) a Hague Express (mezinárodní průmyslové vzory) a také Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu e-Search (nová aplikace společná pro ochranné známky a designy EU). Představitel firmy Medistyl (firma je oficiálním zástupcem komerčního centra STN Int. pro Českou republiku) vyložil pojem databáze s přidanou hodnotou a předvedl rešerši na chemickou strukturu v databázích WPI a Chemical Abstract za použití dotazovacího jazyka Messenger. Na závěr konference byli účastníci seznámeni s možnostmi elektronického podávání přihlášek předmětů průmyslových práv - systémy podávání Úřadu průmyslového vlastnictví, EPO, WIPO a OHIM.
Konference byla pořádána Ústavem právní ochrany duševního vlastnictví na MUP v rámci grantu MUP KPV 16/2013.

Fotogalerie

Program

Prezentace:


Průmyslověprávní informace – Ing. Karel Čada, Ph.D.

Volně přístupné databáze průmyslově právních informací – Mgr. Hana Churáčková

Patentové databáze s přidanou hodnotou – Ing. Bohumil Boček

Elektronické systémy pro podávání přihlášek – Ing. Miroslav Paclík