13/09/2013 - Konference - Vývoj evropského patentu a evropské rozhodovací praxe

Konference Vývoj evropského patentu a evropské rozhodovací praxe proběhla dne 13. září 2013 v budově MUP ve Strašnicích. Všichni účastníci při příchodu obdrželi tištěnou kolektivní monografii, která přesně obsahově odpovídala příspěvkům předneseným na konferenci.

První příspěvek, který přednesl Ing. Mgr. Josef Kratochvíl, předseda ÚPV, byl nazván Evropský patent s jednotným účinkem a byl věnován tzv. „patentovému balíčku“, který v roce 2012 přijaly členské státy EU a Evropský parlament, který by měl vytvořit základ pro zavedení jednotné patentové ochrany v EU. Ing. Kratochvíl podrobně rozebral jednotlivá stadia vzniku tohoto balíčku, ale i problémy, které vzniknou při jeho realizaci.
Následující příspěvek JUDr. Světlany Kopecké Jednotný patentový soud se zabýval Dohodou o jednotném patentovém soudu, který je jedním ze tří prvků výše citovaného „patentového balíčku“. Autorka věnovala pozornost jednotlivým ustanovením Dohody, jako např. složení Soudu, jmenování a postavení soudců, pramenům práva, pravomoci a příslušnosti Soudu, otázce jazykové, finančním ustanovením atd.
Následující příspěvek doc. JUDr. Vladimíra Pítry Několik poznámek k patentovému právu po rekodifikaci soukromého práva byl vlastně úvahou o postavení patentového práva v systému právního řádu v minulém období a současnosti a hlavně po rekodifikaci občanského práva. Doc. Pítra zmínil i možný rozvoj tohoto právního odvětví.
Přednáška prof. JUDr. Petera Vojčíka, CSc., byla nazvána Preskúmavanie rozhodnutí Úradu priemyselného vlastníctva SR súdom. Podrobně se v ní zabýval problematikou prošetřování rozhodnutí Úradu priemyselného vlastníctva soudem. Uvedl i judikaturu a rozhodnutí soudů, zvláště Nejvyššího soudu a Ústavního soudu SR, zdůraznil potřebu zřízení patentového soudu nejen na národní, ale i na evropské úrovni.
Další konferenční příspěvek navázal na předcházející přednášku – jeho autorka Ing. Darina Kyliánová jej nazvala Vliv praxe OHIM a využití evropských judikátů v rozhodovací praxi SR. Popsala změny v legislativě a uvedla konkrétní příklady rozhodování v praxi, ať už ve změně metodiky, nebo ve vybraných rozhodnutí ÚPV SR.
Následující dvě přednášky byly věnovány problematice ochranných známek. Mgr. Zuzana de Korver věnovala pozornost Řádnému užívání ochranné známky v rozsudcích Soudního dvora EU a rozhodnutích ÚPV. Zdůraznila posouzení skutečné povahy užívání ochranné známky, která musí být užívána v souladu s její hlavní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobku nebo služby, pro které byla zapsána.
JUDr. Vladimír Zamrzla se věnoval Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Citoval řadu rozhodnutí Soudního dvora EU o ochranných známkách Společenství z hlediska výkladu totožnosti a možnosti záměny. Zvláštní pozornost věnoval řízení o předběžné otázce.
Další z přednášejících, Ing. Emil Jenerál, ve své přednášce Rozhodnutí stížnostních senátů Evropského patentového úřadu a česká rozhodovací praxe upozornil na úskalí, na která mohou narazit majitelé patentů při uplatňování hlavních a pomocných žádostí.
Patentový zástupce Jiří Effmert nazval svůj příspěvek Definice informovaného uživatele, použitelná pro spory v oblasti porušení práv k průmyslovému vzoru Společenství a interpretoval v něm rozhodnutí čtvrtého senátu Soudního dvora ES, které poprvé definuje na této úrovni pojem „informovaného uživatele“, který je spojen s institutem průmyslových vzorů.

Fotogalerie