15/11/2016 - Jak (ne)postupovat při psaní závěrečné práce

JUDr. PhDr. Jan Malast, Ph.D. připravil pro posluchače tipy a návody „Jak (ne)postupovat při psaní závěrečné práce“.

Odborný seminář se diskusní formou zaměřil na některá úskalí, na něž mohou studenti narazit při zpracování svých bakalářských či diplomových prací. Naznačil nejen to, jak se těchto problémů vyvarovat, ale nabídl i možná řešení komplikací, do nichž se pisatelé již případně dostali.

Tento seminář rovněž akcentoval specifika spojená s psaním závěrečných prací na právní témata a v této souvislosti byla věnována pozornost výkladu Doplňujícího pokynu k Závazné metodice pro psaní kvalifikačních prací MUP; tento Doplňující pokyn nedávno vypracovala Katedra právních disciplín a veřejné správy MUP a jeho cílem je v souladu se Závaznou metodikou pro psaní kvalifikačních prací MUP blíže specifikovat některá vybraná pravidla spojená s psaním závěrečných prací (tj. prací bakalářských či diplomových) v rámci Katedry právních disciplín a veřejné správy MUP.

JUDr. PhDr. Jan Malast, Ph.D. se od počátku své profesní dráhy pohybuje v akademické sféře (katedra správního práva PrF ZČU, katedra politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU, katedra správního práva a veřejné správy VŠKV, katedra právních disciplín a veřejné správy MUP). Kromě toho získával i zkušenosti v legislativě (po dvě volební období jako asistent poslance Parlamentu ČR) či ve vrcholné exekutivě (vykonával funkci ředitele odboru a vrchního ředitele sekce na Ministerstvu spravedlnosti ČR). Působí jako odborník v oblasti veřejné správy a to jak samosprávy (lektor, konzultant a člen expertních orgánů územních samosprávných celků), tak státní správy (člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže).