KUČEROVÁ, Irah. Mezinárodní ekonomické vztahy - Repetitorium.

2. rozšířené vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2011. 128 s. ISBN 978-80-86855-69-1

Orientace v základních kategoriích světové ekonomiky je základem pro pochopení rozhodovacích procesů na vnitropolitické scéně a formování podnikatelské kultury. Ostatně možnosti komparace vývojových trendů včetně pozitiv a negativ je velmi cennou zkušeností nejen pro podnikatele, ale i pro běžného občana. Tento text je primárně zaměřen pro studenty mezinárodních vztahů či regionálního rozvoje. Proto je kladen důraz na kauzalitu historických předělů a jejich důsledků pro vývoj mezinárodních vztahů obecně, ekonomických vztahů v konkrétní rovině.

Předkládaný text je studijní pomůckou, jejímž hlavním úkolem je sumarizace přednášených témat, vystižení zásadních trendů. Proto je zvolen heslovitý způsob pojednávaného tématu, na jehož konci jsou formulovány kontrolní body nejen pro opakování, ale jako zdůraznění jádra problému. Není cílem tohoto textu nahrazovat přednášky či samostudium, ale být pouze odborným průvodcem.

Z metodologického hlediska byl zvolen takový přístup, který umožňuje prostřednictvím deskripce hospodářského vývoje, vymezení teoretických základů komparovat vývojové procesy jednotlivých segmentů světové ekonomiky, nacházet analogie, resp. jejich specifika. V některých kapitolách převládají spíše metody indukce a dedukce (např. kap. 1, 2, 9), jinde (kap. 3, 8) spíše komparativní přístup, zatímco některá témata (kap. 4, 6) vyžadovala více metodu zobecnění, generalizace.

Vzhledem k běžnému rozsahu předmětu Mezinárodní ekonomické vztahy, tzn. jeden semestr, jsou zvolena taková témata, která tvoří páteř nauky o světové ekonomice v obecné rovině, nicméně pro větší přehlednost jsou tato témata rozpracována někde podrobněji.

Koupit