NĚMEČKOVÁ, Tereza, ed. Vzestup asijských zemí v mezinárodním obchodu.

1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2011. 237 s. ISBN 978-80-86855-83-7

Tato kniha vznikla jako výsledek výzkumu pracovníků a spolupracovníků katedry mezinárodního obchodu na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. (dále MUP) realizovaného v letech 2010–2011. Platformou pro výměnu jejich nových poznatků a názorů se stala konference, která na MUP proběhla dne 20. května 2011 a jejímž hlavním tématem byl ne zcela nový, nicméně stále citelnější fenomén současného mezinárodního obchodu — vzestup asijských zemí v mezinárodním obchodu. MUP Praha v současnosti nabízí dva studijní obory, jejichž pedagogové na této konferenci, resp. na výsledné odborné monografii, spolu s kolegy z jiných univerzit a z praxe, participovali. Jedná se o obory „Mezinárodní obchod" a „Asijská studia a mezinárodní vztahy".

Kniha je rozdělena do třech částí, které jsou doplněny úvodní a závěrečnou kapitolou. Tyto tři části knihy reflektují v současnosti nejvýznamnější asijské ekonomiky v mezinárodním obchodu — Čínu, Indii a Japonsko. Nemají pevnou strukturu, témata jednotlivých kapitol vycházejí především z odborného zaměření jejich autorů. Přesto lze vysledovat jednotnou linii, a to hlubší poznání pozadí současné pozice těchto třech asijských gigantů v mezinárodním obchodu. Důraz je kladen i na obchodní vztahy České republiky s těmito zeměmi. Z hlediska časového období se témata jednotlivých kapitol soustřeďují na proměny v období posledních dvou dekád (1990–2010).

Koupit