NOVOTNÝ, Vladimír a kol. Majetek územně samosprávných celků: komplementární pohled vybraných aktuálních problémů soukromého i veřejného práva

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017. ISBN 978-80-87956-58-8

Publikace se věnuje široké problematice hospodaření jednotek územní samosprávy, tedy obcí a krajů. Vzhledem k obsáhlosti tématu je publikace zaměřena na aktuální otázky, které mohou doplnit obecně známé a pub-likované názory. V jednotlivých kapitolách jsou rozebírána témata od his-torických až po aktuální a současná. O aktuálnosti tématu svědčí a i opako-vaná snaha zákonodárce upravit podmínky hospodaření jednotek územní samosprávy.

Téma publikace navazuje na teoretická východiska akcentovaná v monografii KLÍMA, K. a kol. Odpovědnost územní samosprávy, Metropo-litan University Prague Press, 2014, a to zejména části II.    

Názory, někdy velmi nekompromisní, vyslovené v této publikaci jsou dobrým základem pro formování odborných názorů jak odborné právnické veřejnosti, tak odborníkům profesně spjatých s veřejnou správou.

Koupit