NOVOTNÝ, Vladimír, ed. Elektronizace veřejné správy: soubor vědeckých statí.

1.vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2011. 1CD. ISBN 978-80 86855-76-9

Autoři se v předkládané publikaci zamýšlí nad potenciálem moderních informačních technologií v oblasti veřejné správy ve vztahu k vybraným principům dobré správy. Jednotlivé kapitoly vychází z českých i z mezinárodních dokumentů zabývajících se problematikou dobré správy a e-Governmentem. Teoretické postuláty a poznatky jsou zde komparovány s výstupy dostupných nebo známých vědecko-výzkumných projektů a studií zaměřujících se na hodnocení procesů elektronizace veřejné správy v České republice. Z pohledu evropského práva patří oblast e-Governmentu převážně do tzv. oblasti doplňujících pravomocí, kdy Unie doplňuje politiku členských států, podněcuje vzájemnou spolupráci. Velmi často k tomu dochází prostřednictvím Sdělení, které sice nemají právní závaznost, avšak mají závaznost politickou a často naznačují i budoucí význam evropské legislativy. Politický význam Sdělení bývá často podpořen i na úrovni Rady EU, která ke Sdělením často přijímá Závěry Rady. Přímé legislativní pravomoci Unie jsou v této oblasti velmi omezeny a týkají se převážně evropských programů.

Ve dvou kapitolách jsou také zkoumány vybrané elementy elektronizace veřejné správy v podmínkách Slovenské republiky, přičemž jsou řešeny zejména legislativní předpoklady realizace veřejné správy v elektronické podobě a některé parciální služby e-Governmentového charakteru. Jsou zde ve zkratce načrtnuty základní elementy jednotlivých právních režimů, přičemž zvláštní důraz je věnován otázkám elektronického doručování podání.

Teoretická východiska jsou následně aplikována do praktické roviny a na příkladech jsou ukázána některá úskalí správního řízení s využitím elektronických nástrojů. Zvláštní pozornost je věnována elektronickému spisu a nahlížení do něj.

Autoři vycházejí z pozitivní právní úpravy s výhledy de lege ferenda. Elektronizace veřejné správy je esenciální podmínkou rozšiřování principů dobré správy.

Koupit