ODEHNALOVÁ, Jana a kol. Ochrana lidských práv v ústavním a evropském kontextu

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-45-8

Předkládaná publikace nabízí čtenáři ucelený pohled na základní lidská práva a jejich ochranu, a to z různých rovin tohoto pohledu. Jedná se jednak o rovinu národní s akcentací ústavní dimenze ochrany základních lidských práv, a jednak na rovinu nadnárodní. Pokud jde o nadnárodní rovinu ochrany základních lidských práv, podrobněji je řešen specifický vztah právního řádu České republiky mezinárodních smluv o lidských právech, jež mají zvláštní význam i postavení a v navazující zásadní úloze Evropského soudu pro lidská práva. Významná pozornost je věnována též ochraně základních lidských práv v rámci Evropské unie, jakožto svébytného právního systému.

Ačkoliv ochrana základních lidských práv se zdá být otázkou zejména procesní – tedy otázkou jak, kde a kým je či může být tato ochrana poskytována, případně za jakých podmínek, záměrem publikace je neomezovat se pouze na hlediska procesní a nejsou proto pomíjena ani základní hmotněprávní východiska této ochrany. Tyto leží nejen v platných právních předpisech různého charakteru, ale i v rovině nadpozitivního, tedy přirozeného práva.

Koupit