POSPÍŠIL, Michal. Obchodní závazkové vztahy.

1. vyd. Metropolitan University Prague Press, 2012. 297 s. ISBN 978-80-86855-80-6

Publikace pojednává o třetí části obchodního zákoníku, konkrétně o obchodních smlouvách, které jsou určeny pro podnikatelské vztahy. Text je zaměřen nejen na prostý výklad obchodních smluv, ale také bere v potaz průmyslová práva, pro která je typické, že se často stávají předmětem obchodu.

Protože důležitou součástí výkladu obchodních smluv je i analýza soudních rozhodnutí, byla v této publikaci použita i judikatura, která se této problematiky týká.

I když bude patrně přijata nová právní úprava občanského práva (předpokládaná účinnost je od roku 2014), která odstraní současnou dvojkolejnost právní úpravy smluv, bude právní úprava v publikaci popsaná ještě dlouho právní praxi provázet, protože většina platných smluvních vztahů je uzavřena podle starého obchodního zákoníku.

Koupit