VOJČÍK, Peter. Teorie právní ochrany nehmotných statků

1. vyd. Praha, Brno: Metropolitan University Prague Press a Václav Klemm, 2016. ISBN 978-80-87956-39-7

Publikace je zaměřena na základní teoretické otázky ochrany duševního vlastnictví a obsahuje výklady základních pojmů používaných v právu duševního vlastnictví, jimiž jsou zejména nehmotný statek a nehmotná věc. Je zde načrtnut celý systém práva nehmotných statků a práva duševního vlastnictví. Autor věnuje pozornost i takovým nehmotným statkům, které nemají zvláštní právní ochranu, ale často se vyskytují praxi, např. know-how, logo jako nezapsané označení nebo doménová jména. Cílem publikace je poskytnout čtenáři přehled o souvislostech práva duševního vlastnictví s jednotlivými odvětvími českého práva, a to jak v oblasti soukromého práva, s občanským právem, pracovním právem, tak i v oblasti veřejného práva, zejména správního práva, daňového či trestního práva. Autor poukazuje i na vzájemné souvislosti mezi autorskoprávní a průmyslově právní ochranou. Kniha obsahuje také stať týkající se základních otázek smluvního práva, jehož předmětem jsou předměty duševního vlastnictví. V závěru publikace je popsána problematika právní ochrany předmětů duševního vlastnictví, která pojednává především o soudní ochraně, přičemž autor poukazuje i na jednotlivé žaloby, které je možno využít, a také na institut předběžných opatření v civilním procesu. V oblasti průmyslového vlastnictví autor poukazuje i na správní soudnictví. Dále je v publikaci nastíněno téma rozhodčího řízení a mediace. Kniha je určena každému, kdo má zájem o komplexní pohled na právní úpravu duševního vlastnictví nejen v České republice, ale také v právu Evropské unie. Užitečný zdroj informací pak publikace představuje pro čtenáře, kteří se chtějí lépe orientovat v ochraně svých práv, případně v respektování práv jiných.

Koupit