ZDVIHALOVÁ, Martina. Rozlišovací způsobilost ochranných známek : individuální, kolektivní a certifikační ochranné známky

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017. ISBN 978-80-87956-36-6

Předkládaná monografie se zabývá institutem rozlišovací způsobilosti, zejména u jiných než slovních, ochranných známek, respektive přihlašovaných označení, v tuzemsku i v zahraničí, včetně kolektivních a certifikačních ochranných známek.

Stěžejním cílem monografie je podat ucelenou právní analýzu relevant-ních ustanovení zákona o ochranných známkách platného na území České republiky, právních předpisů Evropské unie a amerického známkového zákona, tzv. Lanham Act, která explicitně a implicitně souvisí s institutem rozlišovací způsobilosti ochranných známek, a výsledná komparace uvedených právních řádů v analyzované oblasti. Hlavní důraz je dále kladen na právní analýzu, interpretaci a komparaci rozhodovací praxe správních a soudních orgánů České republiky a Evropské unie ve sledované oblasti. Monografie současně implikuje reformu ochranné známky Evropské unie v interpretované oblasti.

Monografie dále zahrnuje vymezení pojmu „pravděpodobnost záměny“ ochranné známky, jenž vychází z hlavní rozlišovací funkce ochranné známky, respektive z interpretace institutu rozlišovací způsobilosti ochranné známky. Předkládaná monografie rovněž subsumuje výklad zásad posuzování pravděpodobnosti záměny ochranných známek s podrobným zaměřením na jednotlivá hlediska posuzování, jež jsou doplněna příklady z aplikační praxe. Monografie též poukazuje na vliv aproximační směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie na změnu právní úpravy ochranných známek ve Slovenské republice.

Monografie současně vymezuje institut kolektivní a certifikační ochranné známky, jakožto speciálních druhů ochranných známek, které se odlišují od „běžných“ ochranných známek, zejména pokud jde o jejich základní funkce a účel. Monografie, zejména z důvodu globalizace mezinárodního obchodu, rovněž interpretuje právní stav kolektivních a certifikačních ochranných známek na teritoriu České republiky, Slovenské republiky, Evropské unie, Velké Británie, Spojených států amerických, Austrálie a Japonska, jakožto významných zemí z pohledu světového obchodu.

Metodika řešené problematiky odborné monografie se opírá o studium pramenů, odborných monografií a článků, jakož i správní a soudní judikatury v analyzované oblasti. Současně je postupováno prostřednictvím metody interpretace textu právních předpisů a judikatury. Na základě syntézy teoretických poznatků a poznatků abstrahovaných z aplikační praxe budou formulovány závěry předkládané monografie.

Koupit