ZEMÁNEK, Jiří a kol. Tvorba a implementace práva EU z pohledu vnitrostátního.

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2012. 304 s. ISBN 978-80-86855-81-3

Evropská unie má značný potenciál umocňovat postavení svých členů ve světovém měřítku a účinně čelit globálním tlakům, kterým by jednotlivě obtížně odolávali. Toto očekávání není ale vždy naplněno. Akceschopnost Unie nezávisí jen na efektivnosti nástrojů a procedur, které ve svém rozhodování používá. Je přímo úměrná míře, v jaké jsou její rozhodnutí přijímána veřejností. Záleží na takových faktorech, jako jsou transparentnost vstupů a výstupů rozhodovacího procesu, úroveň debaty o řešeném problému, ať parlamentní nebo mediální, stupeň prolínání evropských témat do témat vnitrostátních a naopak reflexe národních specifik zásadní povahy v unijní rovině, včetně jejich „infiltrování“ v předvolebních kampaních do zastupitelských sborů apod.

 Současná finanční krize odhaluje některé příčiny tohoto stavu. Namísto posilování transnacionálního, otevřeně demokratického řešení problému, který se díky vysoce mobilním operátorům působícím na transnacionálně otevřeném vnitřním trhu Unie dotýká bezprostředně unijních občanů bez ohledu na jejich státní příslušnost a není účinně řešitelný na národní úrovni, se členské státy poté, co selhal pokus o nápravu v rámci změny zakládacích Smluv, uchylují však k mezivládní metodě. Ta je praktikována na zasedáních Evropské rady jako permanentním krizovém managementu a předkládána pak vládou doma zpravidla coby jediné, hotové východisko v naléhavé situaci. Parlamentní schvalování vládou sjednaných závazků ani případný ústavně soudní přezkum jejich vnitrostátního provedení zpravidla neposkytují dostatečný prostor pro širokou veřejnou debatu a získání potřebné podpory ve společnosti. Tím narůstá pocit občanů, že jsou „stavěni před hotovou věc“ a z toho plynoucí frustrace vede k rozkvětu nacionálního populismu a euroskepticismu. Nedostatečná pozornost vůči demokratické dimenzi rozhodovacího procesu tak maří příležitost k obnovení důvěry občanů v evropský integrační proces, kterou strukturální krize nabízí.

Koupit